หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักตรวจสอบภาษีปฎิบัติการ กรมสรรพากร 2558 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,781 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT423
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักตรวจสอบภาษีปฎิบัติการ กรมสรรพากร 2558 (NVT)

 
จัดทำ     : พฤษภาคม 2558
จำนวน   :   474 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ 

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร             
ภารกิจ                         
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม                
สัญลักษณ์                      
ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร         
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                 
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล                    
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                     
ภาษีธุรกิจเฉพาะ                     
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                
อากรแสตมป์                                        
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                 
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี                  
นโยบายการจัดเก็บภาษี                             
วัตถุประสงค์ของนโยบายการคลัง                         
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร                         
หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี                             
แหล่งภาษีอากร                                 
ความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร                         

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                        
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี                         
งบการเงิน                             
สมการบัญชี                             
การวิเคราะห์รายการค้า                         
ผังบัญชี                                 
สมุดรายวันชั้นต้น                             
งบทดลอง                             
การปรับปรุงรายการบัญชี                         
กระดาษทำการ                             
สมุดรายวันเฉพาะ                             
การบริหารการเงิน                             
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน                     
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ                 
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน             
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน                         
การบริหารลูกหนี้                             
งบประมาณการลงทุน                         
การคลังภาครัฐ                             
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการคลังรัฐบาล                     
งบประมาณแผ่นดิน                             
บทบาทและความสำคัญของงบประมาณแผ่นดิน                 
หลักการงบประมาณแผ่นดิน                         
วิธีวิเคราะห์งบประมาณ                         
ประเภทของงบประมาณแผ่นดิน                     
รายจ่ายของรัฐบาล                             
รายได้ของรัฐบาลไทย                         
ตัวอย่าง แนวข้อสอบ บัญชีและการเงิน                    
ตัวอย่าง แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี                     
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
คว่ามรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซ๊ยน                    

ส่วนที่ 4 ภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ            
GRAMMAR AND VOCABULARY            
VOCABULARY                    
Reading Comprehension


replique montre

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

            
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top