หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง 2558 (NVT)

ผู้เข้าชม 10,085 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT464
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง 2558 (NVT)

 

จัดทำ     : พฤศจิกายน 2558
จำนวน   : 459 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ  

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ การไฟฟ้านครหลวง
ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้านครหลวง    
วิสัยทัศน์                
ภารกิจ                
ยุทธศาสตร์            
ค่านิยม                
วัฒนธรรมองค์กร            
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง    
รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร         
แนวทางการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน            
อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ                
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น            
ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ            
แผนงาน CSR                    
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปี 2558            
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น        

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ดี
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี                     
กลยุทธ์                             
ข่าวสารงานบริการ                         
54 ปี บนความภูมิใจ รับใช้ประชาชน                 
เสริมบริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย                 
บริการมั่นใจ ด้วย E-Service                     
ประกาศความพร้อมรุกสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม                 
ตอกย้ำการให้บริการด้วยรางวัลแห่งคุณภาพ             
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                     
จรรยาบรรณของผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง            
จรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูงข้อพึงปฏิบัติต่อการไฟฟ้านครหลวง    
จรรยาบรรณของพนักงานข้อพึงปฏิบัติต่อการไฟฟ้านครหลวง        
จรรยาบรรณในการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง        
จรรยาบรรณต่อลูกค้าและประชาชน                
จรรยาบรรณต่อพนักงาน                    
จรรยาบรรณต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้                
จรรยาบรรณต่อเจ้าของกิจการ(รัฐบาล)                
จรรยาบรรณต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการไฟฟ้านครหลวง    

ส่วนที่ 3 ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501            
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503     
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง             

ส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                             
GRAMMAR AND VOCABULARY                         
VOCABULARY                                 
Reading Comprehension                             

ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                 
ระบบเครือข่าย                         
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                       
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน                     
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                     
ไวรัสคอมพิวเตอร์                          
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์                     

ส่วนที่ 6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ                     
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจงานธุรการ                    
ระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

ส่วนที่ 7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ                    
ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ                    
ความหมายของการบริหารงานพัสดุ                    
ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ            
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ                
การจัดมาตรฐานพัสดุ                
การจัดหา                        
การบริหารพัสดุคงเหลือ                
การจัดการคลังพัสดุ                    
การขนส่ง                        
การบำรุงรักษา                    
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี                
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ        

ส่วนที่ 8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล                
ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2549    
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

                    

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top