หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรมศุลกากร (NVT)

ผู้เข้าชม 10,717 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT474
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรมศุลกากร (NVT)

จัดทำ     : พฤศจิกายน 2558
จำนวน   : 588 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ
ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศุลกากร
ประวัติกรมศุลกากร                                    
วิสัยทัศน์กรมศุลกากร                                
พันธกิจกรมศุลกากร                                    
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร                                 

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
พิธีการนำเข้าศุลกากร                    
ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า                      
เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า                
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า                
แผนผังแสดงขั้นตอนการนำเข้าสินค้า                
ราคาแกตต์                        
การอุทธรณ์การประเมินอากร                    
การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า                
การทำบัตรเกี่ยวกับกรมศุลกากร                    
ตัวแทนออกของรับอนุญาต                    
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)                
พิธีการส่งออกสินค้า                        
ประเภทใบขนสินค้าขาออก                    
เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า            
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า                
ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า                
ผังแสดงการส่งออก                          
พิธีการนำเข้าและส่งออกเพื่อการประชุมระหว่างประเทศ        
พิธีการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล                    
พิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน                 
พิธีการนำเข้าของเอกสิทธิ์หรือของที่ได้รับบริจาค            
พิธีการ A.T.A. CARNET                    
ใบสุทธินำกลับ                        
การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน                    
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรการนิคมอุตสาหกรรม    
การส่งเสริมการลงทุน                    
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ                    
ผู้นำของเข้าผู้ส่งออกของระดับบัตรทอง (Gold Card)        
เขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)                
การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป        
ความผิดทางศุลกากร                    
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร                            
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร                            
ความผิดฐานสำแดงเท็จ                                
ความผิดฐานนำของต้องห้ามต้องกำกัดเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร        
ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร                        
แนวข้อสอบส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร                    

ส่วนที่ 3  กฎหมายเกี่ยวข้องกับศุลกากร
พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 22 พ.ศ. 2557      
ความผิดทางศุลกากร                     

ส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ            
องค์การเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ            
ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน                    
การส่งเสริมการลงทุน                    
ชิปปิ้งและศุลกากร                        
วิธีการส่งสินค้าออกและการสั่งสินค้าเข้า                
การส่งเสริมการส่งออก                    
แนวข้อสอบส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ    

ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                     
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                        
ระบบเครือข่าย                                                                                   
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                                                                    
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน                                                                                 
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                                                                                
ไวรัสคอมพิวเตอร์                                                                               
แนวข้อสอบส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                       

ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ความรู้ด้าน STRUCTURE พร้อมแนวข้อสอบ                                                           
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  GRAMMAR AND VOCABULARY                                 
แนวข้อสอบ Reading Comprehension                                      
ศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ                        

ส่วนที่ 7 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ                     
งานธุรการ                         
บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ                     
แผนการบริหารงานเอกสาร                     
การจัดทำบัญชีเอกสาร                     
ระบบการจัดเก็บเอกสาร                     
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร                     
การจำแนกประเภทรายงาน                     
การบริหารงานพัสดุ                        
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548    
การร่างหนังสือราชการ                    
แนวข้อสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ             
แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ                 
แนวข้อสอบงานธุรการ                     

ส่วนที่ 7 จรรยาบรรณ
ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร     
คุ่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร     

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top