หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ (NVT)

ผู้เข้าชม 9,887 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT480
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ (NVT)

 

จัดทำ     : ธันวาคม 2558
จำนวน   : 526 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ         
วิวัฒนาการกระทรวงการต่างประเทศ             
วิสัยทัศน์                         
พันธกิจ                         
ค่านิยม                         
นโยบายการต่างประเทศ                 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ 4 ปี ( พ.ศ.2558-2561) 
ประเทศไทยกับประเด็นระหว่างประเทศ             
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                 

ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารทางราชการ             
กฎหมาย ความลับของทางราชการ             
กฎหมาย งานสารบรรณ                 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ                         
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        

ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ     

ส่วนที่ 4 ความรู้เฉพาะตำแหน่งธุรการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ                         
งานธุรการ                             
บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ                         
แผนการบริหารงานเอกสาร                         
การจัดทำบัญชีเอกสาร                         
ระบบการจัดเก็บเอกสาร                         
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร                         
การจำแนกประเภทรายงาน                         
การบริหารงานพัสดุ                            
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ                
การจัดมาตรฐานพัสดุ                    
การจัดหา                        
การบริหารพัสดุคงเหลือ                
การจัดการคลังพัสดุ                    
การขนส่ง                        
การบำรุงรักษา                        
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี                    
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ            

ส่วนที่ 5 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         

ส่วนที่ 6 ความรู้ด้านการเงินและบัญชีเบื้องต้น
ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีเบื้องต้น            
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี                 
งบการเงิน                     
สมการบัญชี                     
การวิเคราะห์รายการค้า                 
ผังบัญชี                         
สมุดรายวันชั้นต้น                     
งบทดลอง                     
การปรับปรุงรายการบัญชี                 
กระดาษทำการ                     
สมุดรายวันเฉพาะ                     
การบริหารการเงิน                     
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน             
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ         
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน     
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน                 
การบริหารลูกหนี้                     
การบริหารสินค้าคงคลัง                 
งบประมาณการลงทุน                 
การคลังภาครัฐ                     
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการคลังรัฐบาล             
งบประมาณแผ่นดิน                     
บทบาทและความสำคัญของงบประมาณแผ่นดิน         
หลักการงบประมาณแผ่นดิน                 
วิธีวิเคราะห์งบประมาณ                 
ประเภทของงบประมาณแผ่นดิน             
รายจ่ายของรัฐบาล                     
รายได้ของรัฐบาลไทย     

 

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กระทรวงการต่างประเทศ

Close หน้าต่างนี้
Go Top