หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 10,592 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT547
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปี 59 (NVT)

 

จัดทำ     : มีนาคม 2559
จำนวน   : 590 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ
1. ความรู้ทางด้านวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการแนวใหม่        
- ความรู้ทางการเมือง การปกครอง                        
- ความรู้ทางด้านการบริหารราชการแนวใหม่                
2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและของต่างประเทศ
- ความรู้ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ     
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย    
- ประวัติกระทรวงมหาดไทย         
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย    
- หน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย     
- พันธกิจ                    
- วิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย             
- ประเด็นยุทธศาสตร์                
4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    
- ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย             
- อำนาจและหน้าที่                    
- หน่วยงานภายใน                    
- โครงสร้างราชการ                    
- วิสัยทัศน์                     
- พันธกิจ                         
- ประเด็นยุทธศาสตร์                    
5.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
- สรุปสาระสำคัญ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขถึง ฉ.ที่ 8 พ.ศ.2553    
- สรุปสาระสำคัญ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546        
- สรุปสาระสำคัญ วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขถึง ฉ.ที่ 2 พ.ศ.2557    
- สรุปสาระสำคัญ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                
- สรุปสาระสำคัญ ระเบียบฯ การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544            
- สรุปสาระสำคัญ งานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548            
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539            
 - สรุปสาระสำคัญ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543        
 - สรุปสาระสำคัญ ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543    
 - สรุปสาระสำคัญ ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549        
 - สรุปสาระสำคัญ จริยธรรมของข้าราชการ            
6. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
- สรุปสาระสำคัญ กฎหมายทั่วไป                    
- สรุปสาระสำคัญ กฎหมายอาญา                    
- สรุปสาระสำคัญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์                
- สรุปสาระสำคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง            
- สรุปสาระสำคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา            

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องที่
1. กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องที่
- สรุปสาระสำคัญ  พ.ร.บ. เทศบาล 2496 ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552        
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552
- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 102/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และแก้ไขถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
- สรุปสาระสำคัญ  กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน
2. กฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม        
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม        
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว                
- สรุปสาระสำคัญ ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม            
- สรุปสาระสำคัญ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551            
3. กฎหมายเกี่ยวกับฝ่ายปกครอง
- สรุปสาระสำคัญ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.2478 และแก้ไขเพิ่มเติม             
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487                
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ.2505
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.2547    
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และแก้ไขเพิ่มเติม    
- สรุปสาระสำคัญ ทะเบียนพินัยกรรม            
4. ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงภายในและการจัดระเบียบสังคมในหน้าที่
ของกรมการปกครอง 
- การอำนวยความเป็นธรรมในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
- การคุ้มครองในคดีอาญา     
- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท    

ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ     
แนวข้อสอบ GRAMMAR AND VOCABULARY
แนวข้อสอบ  VOCABULARY        
แนวข้อสอบ  Reading Comprehension    
 
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์
นโยบาย                                            
นักวางแผน                                         
โครงการ (Program)                                        
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                    
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ                            
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)                            
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11                             
การบริหารจัดการ      

                                                                     

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย,,, นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ปลัดอำเภอ

Close หน้าต่างนี้
Go Top