หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,863 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT563
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. ปี 59 (NVT)

 

จัดทำ     : มิถุนายน 2559
จำนวน   : 317 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่  1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร     
สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร        
ประวัติกรุงเทพมหานคร        
การปกครอง            
การบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
ระเบียบข้าราชการกรุงเทพและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2554
แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2554 

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่งบัญชีและการเงิน
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น            
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี             
งบการเงิน                     
สมการบัญชี                 
การวิเคราะห์รายการค้า             
ผังบัญชี                     
สมุดรายวันชั้นต้น                 
งบทดลอง                 
กระดาษทำการ                 
สมุดรายวันเฉพาะ                 
การบริหารการเงิน                 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน         
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ     
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน             
การบริหารลูกหนี้                 
การบริหารสินค้าคงคลัง             
งบประมาณการลงทุน                 
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด            
การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด            
ระบบเงินสดย่อย  (Petty  Cash)            
การควบคุมภายในเงินสดย่อย            
การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  (Bank  Reconciliation)    
โจทย์ทดสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย        
โจทย์ทดสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร    
ระบบใบสำคัญจ่าย (Voucher  System)            
การบันทึกรายการบัญชีตามระบบใบสำคัญจ่าย        
การแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบสำคัญจ่าย            
ใบสำคัญค้างจ่าย                    
โจทย์ทดสอบเกี่ยวกับระบบใบสำคัญจ่าย            
ตัวอย่างแนวข้อสอบ บัญชีและการเงิน            

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพ เรื่องวิธีการงบประมาณ            
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพ เรื่องการพัสดุ            
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ.2555    
แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพ ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน        

      

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top