หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)กรมพัฒนาชุมชน (TBC)

ผู้เข้าชม 10,420 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1038
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)กรมพัฒนาชุมชน (TBC)

 

ISBN .978-616-24662-0-5

พิมพ์     : ตุลาคม 2559
จำนวน  :  340 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone 

สารบัญ

• ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ความหมายของการพัฒนาชุมชน
• วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
• สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
• สรุปสาระสำคัญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• นโยบายของรัฐบาล
• นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
- แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดพิเศษ 1
- แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดพิเศษ 2
• แนวข้อสอบ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2535
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
• ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
• ข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ
- แนวข้อสอบ "นักวิชาการพัฒนาชุมชน' ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ "นักวิชาการพัฒนาชุมชน' ชุดที่ 2
 
จัดทำโดย THE BEST CENTER

จัดทำโดย...THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top