หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข (TBC)

ผู้เข้าชม 10,141 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1046
  • ราคาพิเศษ : 243 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข (TBC)

ISBN .978-61624662-5-0

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน
จำนวน: 272 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone 
 

สารบัญ

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2579
- เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
- เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560-2564)
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
- แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล
- การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
- การบริหารจัดการ
- นโยบายของรัฐด้านสาธารณสุข
- ประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือน
- เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
- เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
- เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3
 
จัดทำโดย THE BEST CENTER

จัดทำโดย...THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top