หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ พิชิตข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมพัฒนาชุมชน (TBC)

ผู้เข้าชม 10,434 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1048
  • ราคาพิเศษ : 252 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ พิชิตข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมพัฒนาชุมชน (TBC

ISBN .978-61624662-6-7

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน
จำนวน: 346 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
- ปรัชญา แนวคิด กระบวนการพื้นฐานงานพัฒนาชุมชน

ส่วนที่ 2
- ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง
- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและควรรู้
กระทรวงมหาดไทย วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ พันธกิจ
กรมพัฒนาชุมชน ภารกิจโครงสร้าง
- ค่านิยม วัฒนธรรมขององค์การ

ส่วนที่ 3
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ
- แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
- แนวคิด ภารกิจ ปรัชญา และอำนาจหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยกับการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชน
- การดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน
- แนวคิดมีส่วนร่วม
- การพัฒนาองค์กรสตรี
- การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
- การจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท
- การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง
- การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- การสร้างและพัฒนาทีมงาน
- การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategu Implementation)
- แผนชุมชน
- สรุปสาระสำคัญของปรัชญาและหลักการพัฒนาชุมชน
- สรุปประเด็นข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนที่ 4 ระบบโครงสร้างและระเบียบการบริหารราชการไทย
- ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- โครงสร้างจัดระเบียบบริหารราชการไทย
- ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

ส่วนที่ 5
- แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ ภาคสนาม ชุดที่ 2 
- เจาะข้อสอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งภายใต้โครงการประชารัฐ
- เจาะข้อสอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
- เจาะข้อสอบลองสนาม
- เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- เจาะข้อสอบความรู้เหตุการณ์ทั่วไป

จัดทำโดย...THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top