หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วุฒิป.โท สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (TBC)

ผู้เข้าชม 9,829 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1050
  • ราคาพิเศษ : 252 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วุฒิป.โท สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (TBC)

ISBN .978-61624663-1-1

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน
จำนวน: 268 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone 
 

สารบัญ

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธาณณสุข
• เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกรอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
• เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
• เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
• เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
• แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
• การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
• การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
- เจาะข้อสอบ
• การวางแผนงานและการบริหารโครงการ
- เจาะข้อสอบการวางแผนงานและการบริหารโครงการ
• นโยบายของรัฐด้านสาธารณสุข
• ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้อราชการพลเรือน
• เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1
• เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2
 

 

 
จัดทำโดย...THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top