หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (TBC)

ผู้เข้าชม 9,908 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1052
  • ราคาพิเศษ : 252 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (TBC)

ISBN .978-616-24632-8

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน
จำนวน: 307 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone 
 

สารบัญ

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
- เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
- เจาะข้อสอลพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
- เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
- เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
- เจาะข้อสอบวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหละกเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- นโยบายของรัฐด้านสาธารณสุข
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

จัดทำโดย...THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top