หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรมการปกครอง (TBC)

ผู้เข้าชม 9,839 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1074
  • ราคาพิเศษ : 269 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรมการปกครอง (TBC)

ISBN .978-616-24665-5-4

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559
จำนวน: 408 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
เจาะข้อสอบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ปัจจุบันทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
วิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง–เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจ
เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ
เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534
เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551
เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540
เจาะข้อสอบพ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.๒๕๔๖
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2548
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.2544
เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี
เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(ElectronicMarket:e–market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ElectronicBidding:e–bidding)
เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ.2551
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่6พ.ศ.2557
เจาะข้อสอบพรบ.วิธีการงบประมาณพ.ศ.2502และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภและกิ่งอำเภอพ.ศ.2520
เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ.2553

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top