หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรมการปกครอง (TBC)

ผู้เข้าชม 9,743 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1078
  • ราคาพิเศษ : 260 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรมการปกครอง (TBC)

ISBN .978-616-24665-7-1

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559
จำนวน: 398 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

เจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดในการสอบของราชการ
ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
เจาะข้อสอบการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจ       
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์
และการบริหารจัดการ
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี    ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี    ชุดที่  2    

ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(ElectronicMarket: e – market)และด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)
เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2551
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557
เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top