หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรมการปกครอง (NVT)

ผู้เข้าชม 10,063 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT584
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรมการปกครอง (NVT) 

จัดทำ     : ธันวาคม 2559
จำนวน   : 672 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการปกครอง

ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง                         
ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ.2559-2562                 
วิสัยทัศน์ (VISION)                             
พันธกิจ (MISSION)                                         
ประเด็นยุทธศาสตร์                                     
อำนาจหน้าที่                                     
โครงสร้าง การบริหารงานของกรมการปกครอง                         
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ                                 
ผู้บริหาร         
                                
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไป
ด้านความมั่นคง                                         
ด้านการต่างประเทศฯ                                        
ด้านสังคม                                            
ด้านเศรษฐกิจ                                        
ด้านสิ่งแวดล้อม            
                            
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
แนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง                             
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบราชการ                             
การบริหารราชการแผ่นดิน                                 
การจัดระบบการบริหารและการใช้อำนาจปกครองโดยรวม                     
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย                             

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
กฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน             
กฎหมาย ระเบียบข้าราชการพลเรือนแก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2558    
จริยธรรมของข้าราชการ                 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน             
กฎหมาย การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ                 
การรักษาความลับของทางราชการ             
งานสารบรรณ แก้ไขถึงพ.ศ.2548                

ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
นโยบาย                                            
แผน (Plan)                                        
โครงการ (Program)                                        
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                                    
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                            
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.                   
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                            
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ                    
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์                    
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ                        
งบประมาณแผ่นดิน                                
แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน                            
เทคนิคในการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน                            
งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ                            
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)                    
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน                                
การวิจัย                                             
การบริหารการพัฒนา                                         
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)

ส่วนที่  6 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด                                    
โจทย์ทดสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                            
โจทย์งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                            
ระบบใบสำคัญจ่าย (Voucher System)                            
โจทย์ใบสำคัญจ่าย                                         
ตั๋วเงิน  การจัดทำกระดาษทำการงบการเงิน        บัญชีเดี่ยว                     
การวิเคราะห์รายการค้า            
ผังบัญชี                     
การเงิน                     
งบประมาณ                
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                     
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551    
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552         
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์   
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)     
สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ แก้ไขถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554         
พรบ.การงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     
ระเบียบ การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ         
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553        

              

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top