หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ปี 60 กทม.(NVT)

ผู้เข้าชม 9,869 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT588
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ปี 60 กทม.(NVT)

จัดทำ     : มกราคม 2560
จำนวน   : 411 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร         

สัญลักษณ์                                         
คำขวัญ                                         
วิสัยทัศน์                                         
การปกครอง                                         
การบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน                     
ระเบียบข้าราชการกรุงเทพและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2554             
แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2554         
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง กทม. 2552                     
แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง กทม. 2552             
กฎ ก.ก. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพ
มหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพ.ศ. 2555             
แนวข้อสอบ กฎ ก.ก. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพ.ศ. 2555         

ส่วนที่ 2 ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์     
พรบ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553             
พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                 
พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556    
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539                        
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555            
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 2554     
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538        
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 2557    
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549            

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน                                
บทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน                             
การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม                             
กระบวนการพัฒนาชุมชน                                     
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม                                     
การดำเนินการโครงการกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน                     
การพัฒนาของภาครัฐร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม             
แนวทางส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชน                             
การสร้างมาตรฐานของการชี้วัดผลการพัฒนา                             
การกระจายอำนาจในการพัฒนาและงบประมาณสู่ท้องถิ่น                     
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน                                         
กระบวนการจัดทำแผนชุมชน                                     
การประเมินคุณภาพแผนชุมชน                                 
กรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน                 
ความหมายของการพัฒนาชุมชน                                 
ความสำคัญของการพัฒนาชุมชน                                 
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน                                 
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน                                         
ทฤษฎีการพัฒนา                                         

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                     
ความเป็นมาของการสื่อสาร                                     
ความหมายของการสื่อสาร                                     
หลักการสื่อสารที่สำคัญ                                     
ความหมายของคำว่า “มวลชน”                                 
ความหมายของคำว่า “การสื่อสาร”                                 
กระบวนการสื่อสารมวลชน                                     
ทฤษฎีการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง                                     
แนวคิดทฤษฎีผู้กรองสาร (Gatekeeper Theory)                         
แนวคิดทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ                         
แนวคิดทฤษฎีการเล่น                                         
ระบบการสื่อสารมวลชน                                     
ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีเสรีนิยม                                 
ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์                         
ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม                         
ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์                 
ความหมายของการประชาสัมพันธ์                                 
ลักษณะสำคัญของการประชาสัมพันธ์                             
องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์                             
กลุ่มมวลชน (Publics)                                     
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)            
การส่งเสริมอาชีพ                                         
กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร                             
การบริหารการออม                                        

ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพฯว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538     
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549    
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553     
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546         
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556                     

                

        

              

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top