หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทดและอนุรักษ์พลังงาน (TBC)

ผู้เข้าชม 9,727 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1093
  • ราคาพิเศษ : 225 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทดและอนุรักษ์พลังงาน (TBC)

ISBN .978-616-24667-6-2

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
จำนวน: 261 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบเป็นส่วนใหญ่

ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่                 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป และงานเลขานุการผู้บริหาร
 เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 1                                                      
 Microsoft excel
 Microsoft word
 Microsoft power point
 Microsoft express
 เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 2       
 เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
 เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top