หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,719 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT606
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : มกราคม 2560
จำนวน   : 464 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ขอบเขตเนื้อหา

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ประวัติความเป็นมา                                         
โครงสร้างการบริหาร                                         
ผู้บริหาร                                             
วิสัยทัศน์                                                 
พันธกิจ                                             
หน้าที่ความรับผิดชอบ                                     
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพลังงาน                                     
ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                      

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550                         
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                 
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548              
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552                         

ส่วนที่ 3 ความรู้เรื่องการบริหารงานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ                                
ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ                                
ความหมายของการบริหารงานพัสดุ                                
ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ                                
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ                                    
การจัดหา                                                        
การบริหารพัสดุคงเหลือ                                        
การจัดการคลังพัสดุ                                            
การขนส่ง                                                        
การบำรุงรักษา                                                    
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี                                
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ                        

ส่วนที่ 4 การจัดทำสื่อ
การจัดทำสื่อ                                            
    วิธีการใช้คำพูดเพื่องานประชาสัมพันธ์                                
ข่าว (News)                                                        
    การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์                                
เอกสารประชาสัมพันธ์                                            
ภาพยนตร์ (Motion Pictures)                                 
วิทยุกระจายเสียง (Radio)                                        
การโฆษณาเพื่องานประชาสัมพันธ์                                 
    เนื้อหาของสาร                                                 
การถ่ายทอดสาร                                         
    ประเภทสื่อกราฟิก                                                
การสื่อสารด้วยระบบเครื่องเสียง                                
การสื่อสารด้วยเครื่องฉาย                                    

ส่วนที่ 5  การติดตามประเมินผลโครงการ  
    องค์ประกอบของการประเมินผล                                
    ประเภทของการประเมินผล                                    
    ขั้นตอนในการประเมินผลโครงการ                                 
    ประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ                                
    เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินผลโครงการ                            
การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ                     
การประเมินประสิทธิผล                                     
การประเมินผลกระทบ                                         
ประเด็นและรูปแบบของการประเมินผลเป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง         
การพิจารณาเงื่อนไขความสำเร็จของโครงการ                         
รูปแบบของการประเมินผลเป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวงหลังจากทำโครงการ     
ประเด็นของการประเมินผลเป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง                 
ปัญหาในการดำเนินงานประเมินผล                                 
การกำหนดตัวชี้วัด                                         

ส่วนที่ 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์    
ระบบเครือข่าย                                         
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                                       
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน                                     
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                                     
ไวรัสคอมพิวเตอร์                                          

ส่วนที่ 7 ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ                                 
แนวข้อสอบ GRAMMAR AND VOCABULARY                        
แนวข้อสอบ  VOCABULARY                                
แนวข้อสอบ  Reading Comprehension                            

ส่วนที่ 8 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547             
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                     
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548     
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552                 
แนวข้อสอบ พัสดุ                             

                            

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top