หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,913 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT607
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : มกราคม 2560
จำนวน   : 341 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ประวัติความเป็นมา                                         
โครงสร้างการบริหาร                                         
ผู้บริหาร                                             
วิสัยทัศน์                                                 
พันธกิจ                                             
หน้าที่ความรับผิดชอบ                                     
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพลังงาน                                     
ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                      

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550                         
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                 
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548              
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534และแก้ไขเพิ่มเติม         
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                      
สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                             

ส่วนที่ 3 ความรู้เรื่องการจัดการงานทั่วไป
การบริหารจัดการภายในองค์กร การประสานงาน การวางแผนงาน                 
องค์ประกอบขององค์กรและการบริหาร                             
ประเภทองค์การ                                         
หลักการทั่วไปของการบริหาร                                     
ความสำคัญของการจัดองค์การ                                
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ                                 
การมอบหมายอำนาจหน้าที่                                     
การจัดแผนกงาน                                         
โครงสร้างและแผนภูมิขององค์การ                                 
แผนภูมิขององค์การ                                         
ระบบการบริหารองค์การ                                     
การควบคุมองค์การ                                         
การวางแผนงาน                                         
การบริหารงบประมาณ                                     
การบริหารคงคลัง                                         

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
การจัดทำบัญชีเอกสาร                                     
ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                     
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร                                 
การจำแนกประเภทรายงาน                                     
การร่างหนังสือราชการ                                        

ส่วนที่ 5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์    
ระบบเครือข่าย                                         
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                                       
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน                                     
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                                     
ไวรัสคอมพิวเตอร์                                              
ส่วนที่ 6 ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ                                 
แนวข้อสอบ GRAMMAR AND VOCABULARY                        
แนวข้อสอบ  VOCABULARY                                
แนวข้อสอบ  Reading Comprehension                            

ส่วนที่ 7 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547             
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                     
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548     
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553                          
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                                
 

                            

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top