หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (กรมศุลกากร) (NVT)

ผู้เข้าชม 11,214 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT622
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (กรมศุลกากร) ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : กุมภาพันธ์ 2560

จำนวน   : 625 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IP้HONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ขอบเขตเนื้อหา

ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศุลกากร
ประวัติกรมศุลกากร                                        
วิสัยทัศน์กรมศุลกากร                                        
พันธกิจกรมศุลกากร                                        
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร                                     
ค่านิยมองค์กร                                            
โครงสร้างการบริหารงาน                                     
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร                  
นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร         

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
พิธีการนำเข้าศุลกากร                                        
ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า                                      
เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า                            
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า                                
แผนผังแสดงขั้นตอนการนำเข้าสินค้า                                
ราคาแกตต์                                            
การอุทธรณ์การประเมินอากร                                    
การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า                            
การทำบัตรเกี่ยวกับกรมศุลกากร                                
ตัวแทนออกของรับอนุญาต                                    
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)                            
พิธีการส่งออกสินค้า                                        
ประเภทใบขนสินค้าขาออก                                    
เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า                        
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า                            
ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า                            
ผังแสดงการส่งออก                                          
พิธีการนำเข้าและส่งออกเพื่อการประชุมระหว่างประเทศ                    
พิธีการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล                                
พิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน                                 
พิธีการนำเข้าของเอกสิทธิ์หรือของที่ได้รับบริจาค                        
พิธีการ A.T.A. CARNET                                    
ใบสุทธินำกลับ                                            
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรการนิคมอุตสาหกรรม                
การส่งเสริมการลงทุน                                        
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ                                
ผู้นำของเข้าผู้ส่งออกของระดับบัตรทอง (Gold Card)                    
เขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)                                
การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป                    
ความผิดทางศุลกากร                                        
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร                                
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร                                
ความผิดฐานสำแดงเท็จ                                    
ความผิดฐานนำของต้องห้ามต้องกำกัดเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร        
ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร                                
แนวข้อสอบส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร                            

ส่วนที่ 3  กฎหมายเกี่ยวข้องกับศุลกากร
พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 22 พ.ศ. 2557              
ความผิดทางศุลกากร                                         

ส่วนที่ 4 ภาษาอังกฤษ                                          
ความรู้ด้าน STRUCTURE พร้อมแนวข้อสอบ                                              
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  GRAMMAR AND VOCABULARY                           
แนวข้อสอบ Reading Comprehension                                               
ศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ                            

ส่วนที่ 5 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                                
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี                                     
งบการเงิน                                             
สมการบัญชี                                             
การวิเคราะห์รายการค้า                                     
ผังบัญชี                                             
สมุดรายวันชั้นต้น                                         
งบทดลอง                                             
การปรับปรุงรายการบัญชี                                     
กระดาษทำการ                                         
สมุดรายวันเฉพาะ                                         
การบริหารการเงิน                                         
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน                                 
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ                         
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน                     
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน                                 
การบริหารลูกหนี้                                         
การบริหารสินค้าคงคลัง                                     
งบประมาณการลงทุน                                         
การคลังภาครัฐ                                         
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการคลังรัฐบาล                                 
งบประมาณแผ่นดิน                                         
บทบาทและความสำคัญของงบประมาณแผ่นดิน                         
หลักการงบประมาณแผ่นดิน                                     
วิธีวิเคราะห์งบประมาณ                                     
ประเภทของงบประมาณแผ่นดิน                                 
รายจ่ายของรัฐบาล                                         
รายได้ของรัฐบาลไทย                                     
ตัวอย่างแนวข้อสอบ บัญชีและการเงิน                            

ส่วนที่ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                         
แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                 
แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ                                 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง            
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินฯ                
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม            
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข            

ส่วนที่ 7 จรรยาบรรณ
ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร                     
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร         

  

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top