หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานศุลกากร ปฏิบัติงาน (กรมศุลกากร) (NVT)

ผู้เข้าชม 10,998 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT624
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานศุลกากร ปฏิบัติงาน (กรมศุลกากร) ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : กุมภาพันธ์ 2560

จำนวน   : 480 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IP้HONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศุลกากร

ประวัติกรมศุลกากร                                
วิสัยทัศน์กรมศุลกากร                            
พันธกิจกรมศุลกากร                                
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร                             
ค่านิยมองค์กร                                
โครงสร้างการบริหารงาน                             
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร                  
นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร         

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
พิธีการนำเข้าศุลกากร            
ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า              
เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า        
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า        
แผนผังแสดงขั้นตอนการนำเข้าสินค้า        
ราคาแกตต์                
การอุทธรณ์การประเมินอากร            
การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า        
การทำบัตรเกี่ยวกับกรมศุลกากร            
ตัวแทนออกของรับอนุญาต            
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)        
พิธีการส่งออกสินค้า                
ประเภทใบขนสินค้าขาออก            
เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า    
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า        
ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า        
ผังแสดงการส่งออก                  
พิธีการนำเข้าและส่งออกเพื่อการประชุมระหว่างประเทศ    
พิธีการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล                
พิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน             
พิธีการนำเข้าของเอกสิทธิ์หรือของที่ได้รับบริจาค        
พิธีการ A.T.A. CARNET                
ใบสุทธินำกลับ                    
การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน                
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรการนิคมอุตสาหกรรม    
การส่งเสริมการลงทุน                    
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ                    
ผู้นำของเข้าผู้ส่งออกของระดับบัตรทอง (Gold Card)        
เขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)                
การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป        
ความผิดทางศุลกากร                    
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร                
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร                
ความผิดฐานสำแดงเท็จ                    
ความผิดฐานนำของต้องห้ามต้องกำกัดเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร    
ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร    
แนวข้อสอบส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร                            

ส่วนที่ 3  กฎหมายเกี่ยวข้องกับศุลกากร
พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 22 พ.ศ. 2557      
ความผิดทางศุลกากร                     

ส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                    
องค์การเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ                    
ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน                            
การส่งเสริมการลงทุน                            
ชิปปิ้งและศุลกากร                                
วิธีการส่งสินค้าออกและการสั่งสินค้าเข้า                        
การส่งเสริมการส่งออก                            
แนวข้อสอบส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ            

ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                         
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                        
ระบบเครือข่าย                                                                                          
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                                                                    
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน                                                                         
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                                                                     
ไวรัสคอมพิวเตอร์                                                                       
แนวข้อสอบส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                               

ส่วนที่ 6 ภาษาอังกฤษ
ความรู้ด้าน STRUCTURE พร้อมแนวข้อสอบ                                               
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  GRAMMAR AND VOCABULARY                         
แนวข้อสอบ Reading Comprehension                              
ศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ                

ส่วนที่ 7 จรรยาบรรณ
ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร             
คุ่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร     

   

 

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top