หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)

ผู้เข้าชม 9,887 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1115
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)

ISBN .978-616-24670-0-4

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
จำนวน: 261 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
ความหมายของการพัฒนาชุมชน วิธีการพัฒนาชุมชน
บทบาทหน้าที่ ภารกิจของพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
ข้อบังคับฯกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ.2559
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 พ.ศ.2550
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540
คงวามรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3
เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปและสถานการณ์ปัจจุบัน

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top