หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 1,992 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT689
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : มีนาคม 2560

จำนวน   : 469 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                 
ประวัติกรมบังคับคดี                                         
วิสัยทัศน์                                             
พันธกิจ                                              
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                         
ค่านิยมร่วม                                             
เป้าหมายการให้บริการ                                     
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย                                     
การแบ่งส่วนราชการ                                          
โครงสร้างกรมบังคับคดี                                     
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม                         

ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
การบังคับคดีแพ่ง                                          
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                         
ประเภทของการบังคับคดี                                     
การยึดทรัพย์                                             
การอายัดทรัพย์                                         
การบังคับคดีในการฟ้องขับไล่รื้อถอน                                 
การจำหน่ายทรัพย์                                         
การบังคับคดีล้มละลาย                                     
กระบวนการล้มละลาย                                         
การฟื้นฟูกิจการ                                         
เงื่อนไขการฟื้นฟูกิจการ                                     
การวางทรัพย์                                             
เหตุของการวางทรัพย์                                     
ทรัพย์ที่วางได้                                         
วิธีปฏิบัติและหน้าที่ของผู้วางทรัพย์                                 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพ่ง                             
แผนผังขั้นตอนการอายัดเงินในคดีแพ่ง                             
แผนขั้นตอนการบังคับคดีขับไล่-รื้อถอน                             
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีล้มละลาย                             
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพ่ง                             
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้                         

ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
การบริหารจัดการภายในองค์กร การประสานงาน การวางแผนงาน                 
องค์ประกอบขององค์กรและการบริหาร                             
ประเภทองค์การ                                         
หลักการทั่วไปของการบริหาร                                     
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ                                 
การมอบหมายอำนาจหน้าที่                                     
การจัดแผนกงาน                                         
โครงสร้างและแผนภูมิขององค์การ                                 
แผนภูมิขององค์การ                                         
ระบบการบริหารองค์การ                                     
การควบคุมองค์การ                                         
การวางแผนงาน                                         
การบริหารงบประมาณ                                     
การบริหารหนี้สาธารณะ                                     
การบริหารคงคลัง                                         

ส่วนที่ 4 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
องค์กรและการจัดการ                                
การจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์                                    
การตัดสินใจทางการจัดการ                                    
พื้นฐานการวางแผน                                        
การจัดการเชิงกลยุทธ์        
เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผน                                
โครงการและการออกแบบองค์การ                                
การสื่อสารทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ                        
การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                    
ความหมายและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์                    
ภารกิจและหน้าที่ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์                            
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HRM Process)                        
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์                                    
การร้องทุกข์และการวินัย                                        
วินัย (Discipline)                                            
รางวัลและการปรับเปลี่ยนชั้นตำแหน่ง                                
การออกจากงานและการเกษียณอายุการทำงาน                            
การวิเคราะห์งาน                                            
การจำแนกตำแหน่ง                                        
การสรรหา                                                    
การคัดเลือก                                                
การบรรจุแต่งตั้ง                                            
การประเมินค่างาน                                            
การวัดผลและการประเมินผล                                    
การกำหนดค่าตอบแทน                                    
ผลประโยชน์เกื้อกูลหรือค่าตอบแทนเสริม                            
แรงงานสัมพันธ์                                            
การจูงใจพนักงาน                                         

ส่วนที่  5 ความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์                 
การดำเนินงานประชาสัมพันธ์                                    
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                     
การสื่อสารทางสื่อมวลชน                                     
การเขียนบรรยายภาพข่าว                                     
นโยบายด้านข่าวของหนังสือพิมพ์                                 
เทคนิคการเขียน                                         
การจัดทำรายการวิทยุ                                         
การพาสื่อมวลชน/กลุ่มเป้าหมายเยี่ยมชมกิจการ                         
การเขียนบทสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร                          
การจัดนิทรรศการ                                         
การวางแผนเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์                             
หลักการประชาสัมพันธ์                                     
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์                                 
หัวใจของการวางแผนงานประชาสัมพันธ์                              
การวางแผนให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทาง                             
โครงสร้างการเขียนข่าวทุกประเภท                                 
นักประชาสัมพันธ์และคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์                     

ส่วนที่ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                 
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548             
สรุปสาระสำคัญ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                     

ส่วนที่ 7 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558         
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547             
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548     
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                 
แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์                                     
แนวข้อสอบ การจัดการงานทั่วไป          
                     

                                                                                                                                    

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top