หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. ความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 1,598 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT692
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. ความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : เมษายน 2560

จำนวน   : 524 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ความรู้เกี่ยวกับสังคม                                            
จริยธรรม                                                 
สถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าที่                             
โครงสร้างทางสังคม                                            
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ                                         
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11                        
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                 
กรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี                                          
เศรษฐกิจพอเพียง                                            
ความรู้เกี่ยวกับการเมือง                                         
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                        
ความเป็นมา โครงสร้างและกฎบัตรอาเซียน                                
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC)                    
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)                                    
อาหารยอดนิยมในอาเซียน                                        
ประเทศในกลุ่มอาเซียน                                        
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)      แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560    
นโยบายของรัฐบาล                                            
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                        
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558 – 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”                     
นโยบายของนายกรัฐมนตรี                                         
นโยบายด้านการศึกษา                                         
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                            
นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)             
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ                                
SWOT  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            
ความรู้ทั่วไป                                                 

ส่วนที่ 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                 
นโยบายด้านการศึกษา                                     
องค์ประกอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                         
วิสัยทัศน์                                             
พันธกิจ                                             
เป้าประสงค์                                             
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน                                     
การดำเนินงาน 6 ผลผลิต                                     
ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา         

ส่วนที่ 3  วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
วัฒนธรรม                                                 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย                                        
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย                                     
ประเพณี                                                 
ลักษณะของประเพณีไทย                                         
ความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                
ประเพณีเกี่ยวกับสังคม                                            
ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา                                        
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น                                    
ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในวัฒนธรรมไทย                             
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม                                    
ประเพณีภาคเหนือ                                            
ประเพณีภาคอีสาน                                            
ประเพณีภาคกลาง                                            
ประเพณีภาคใต้                                            

ส่วนที่ 4  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553      
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545                             
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553         
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546     
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553                 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                     
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556             

ส่วนที่ 5 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ                                  
แนวข้อสอบ GRAMMAR AND VOCABULARY                         
แนวข้อสอบ  VOCABULARY                                     
แนวข้อสอบ  Reading Comprehension                                 
Conversation                                             


ส่วนที่ 6 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                     
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                         
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551            
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม           
                     

                                                                                                                                                                                          

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด เตรียมสอบข้าราชครู ครูผู้ช่วย ทุกสังกัด ภาค. ก+ข (ครู กทม. สพฐ. ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top