หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัตการ (กรมสรรพากร) ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 1,311 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT711
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัตการ (กรมสรรพากร) ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : เมษายน 2560

จำนวน   : 611 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร                                 
ภารกิจ                                                 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม                                    
สัญลักษณ์                                              
ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร                         
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                     

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                             
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                     
ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                        
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                         
ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                         
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                    
อากรแสตมป์                                            
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                    
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                    
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                     
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี                      
นโยบายการจัดเก็บภาษี                                     
วัตถุประสงค์ของนโยบายการคลัง                                 
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร                             
หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี                                     
แหล่งภาษีอากร                                         
ความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร                                 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                        
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                         
ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                
คำศัพท์เกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี 

ส่วนที่ 3 ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
ความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์                                    
ลัทธิพาณิชนิยม (Mercantilism)                                
ลัทธิธรรมชาตินิยม (Physiocrats)                                
ลัทธิคลาสสิก (Classical School)                                
ลัทธิสังคมนิยม                                                    
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์                                    
อุปสงค์  อุปทาน  และการกำหนดราคาดุลยภาพ                        
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน                                
พฤติกรรมผู้บริโภค                                        
ทฤษฎีการผลิต                                        
ต้นทุน  รายรับ  และกำไร                                    
ตลาดและการกำหนดราคา                                    
รายได้ประชาชาติ                                        
ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ                                
การเงินและการธนาคาร                                    
การคลังสาธารณะ                                        
แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์                                    

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์
นโยบาย                                                    
แผน (Plan)                                                
แผนพัฒนา                                                     
โครงการ (Program)                                    
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                                    
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                            
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.                   
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                    
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ                        
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)                    
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน                                
การบริหารการพัฒนา                                         

ส่วนที่ 6 สังคม  เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ความรู้ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ                                  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)             
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                     
นโยบายของรัฐบาล                                         
เศรษฐกิจพอเพียง                                         
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                     
ข่าวปัจจุบัน                                             
แนวข้อสอบสรรพากร                                         

ส่วนที่ 7 ภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ                    
GRAMMAR AND VOCABULARY        VOCABULARY                                        
Reading Comprehension          
                 

                                                                                                 

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top