หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานประจำสำนักงาน (กรมศุลกากร) (NVT)

ผู้เข้าชม 1,781 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT742
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานประจำสำนักงาน (กรมศุลกากร) ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : พฤษภาคม 2560

จำนวน   : 584 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศุลกากร
ประวัติกรมศุลกากร                                        
วิสัยทัศน์กรมศุลกากร                                        
พันธกิจกรมศุลกากร                                        
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร                                         
ค่านิยมองค์กร                                            
โครงสร้างการบริหารงาน                                         
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร                          
นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร                 

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
พิธีการนำเข้าศุลกากร                                        
ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า                                      
เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า                                
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า                                
แผนผังแสดงขั้นตอนการนำเข้าสินค้า                                
ราคาแกตต์                                            
การอุทธรณ์การประเมินอากร                                    
การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า                                
การทำบัตรเกี่ยวกับกรมศุลกากร                                    
ตัวแทนออกของรับอนุญาต                                        
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)                                
พิธีการส่งออกสินค้า                                        
ประเภทใบขนสินค้าขาออก                                        
เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า                            
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า                                
ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า                                
ผังแสดงการส่งออก                                          
พิธีการนำเข้าและส่งออกเพื่อการประชุมระหว่างประเทศ                        
พิธีการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล                                    
พิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน                                     
พิธีการนำเข้าของเอกสิทธิ์หรือของที่ได้รับบริจาค                            
พิธีการ A.T.A. CARNET                                        
ใบสุทธินำกลับ                                            
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรการนิคมอุตสาหกรรม                    
การส่งเสริมการลงทุน                                        
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ                                    
ผู้นำของเข้าผู้ส่งออกของระดับบัตรทอง (Gold Card)                            
เขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)                                    
การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป                            
ความผิดทางศุลกากร                                        
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร                                    
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร                                    
ความผิดฐานสำแดงเท็จ                                        
ความผิดฐานนำของต้องห้ามต้องกำกัดเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร                
ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร                                    
แนวข้อสอบส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร                                

ส่วนที่ 3  กฎหมายเกี่ยวข้องกับศุลกากร
พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 22 พ.ศ. 2557                      
ความผิดทางศุลกากร                                         

ส่วนที่ 4 ภาษาอังกฤษ                                          
ความรู้ด้าน STRUCTURE พร้อมแนวข้อสอบ                                                      
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  GRAMMAR AND VOCABULARY                                    
แนวข้อสอบ Reading Comprehension                                                       
ศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ                                

ส่วนที่ 5 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ                                     
งานธุรการ                                             
บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ                                     
แผนการบริหารงานเอกสาร                                     
การจัดทำบัญชีเอกสาร                                         
ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                         
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร                                     
การจำแนกประเภทรายงาน                                     
การบริหารงานพัสดุ                                        
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ                                            
การจัดมาตรฐานพัสดุ                                        
การจัดหา                                                            
การบริหารพัสดุคงเหลือ                                                
การจัดการคลังพัสดุ                                                
การขนส่ง                                                        
การบำรุงรักษา                                                    
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี                                        
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ                            

ส่วนที่ 6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบงานสารบรรณ                                        
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                     
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                         
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสำนักงาน                        
การร่างหนังสือราชการ                                        
ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล                                
ข้อสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ                                
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548            

ส่วนที่ 7 จรรยาบรรณ
ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร                         
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร                 
    
ส่วนที่ 8 ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560            
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559                        
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547    

                                                                                                                                                                      

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top