หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ศุลการักษ์ (กรมศุลกากร) ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 1,845 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT743
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ศุลการักษ์ (กรมศุลกากร) ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : พฤษภาคม 2560

จำนวน   : 504 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศุลกากร
ประวัติกรมศุลกากร                                        
วิสัยทัศน์กรมศุลกากร                                        
พันธกิจกรมศุลกากร                                        
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร                                     
ค่านิยมองค์กร                                            
โครงสร้างการบริหารงาน                                     
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร                  
นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร         

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
พิธีการนำเข้าศุลกากร                                        
ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า                                      
เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า                            
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า                                
แผนผังแสดงขั้นตอนการนำเข้าสินค้า                                
ราคาแกตต์                                            
การอุทธรณ์การประเมินอากร                                    
การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า                            
การทำบัตรเกี่ยวกับกรมศุลกากร                                
ตัวแทนออกของรับอนุญาต                                    
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)                            
พิธีการส่งออกสินค้า                                        
ประเภทใบขนสินค้าขาออก                                    
เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า                        
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า                            
ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า                            
ผังแสดงการส่งออก                                          
พิธีการนำเข้าและส่งออกเพื่อการประชุมระหว่างประเทศ                    
พิธีการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล                                
พิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน                                 
พิธีการนำเข้าของเอกสิทธิ์หรือของที่ได้รับบริจาค                        
พิธีการ A.T.A. CARNET                                    
ใบสุทธินำกลับ                                            
การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน                                    
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรการนิคมอุตสาหกรรม                
การส่งเสริมการลงทุน                                        
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ                                
ผู้นำของเข้าผู้ส่งออกของระดับบัตรทอง (Gold Card)                    
เขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)                                
การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป                    
ความผิดทางศุลกากร                                        
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร                                
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร                                
ความผิดฐานสำแดงเท็จ                                    
ความผิดฐานนำของต้องห้ามต้องกำกัดเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร        
ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร                                
แนวข้อสอบส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร                            

ส่วนที่ 3  กฎหมายเกี่ยวข้องกับศุลกากร
พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 22 พ.ศ. 2557                  
ความผิดทางศุลกากร                                         

ส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                            
องค์การเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ                        
ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน                                    
การส่งเสริมการลงทุน                                        
ชิปปิ้งและศุลกากร                                        
วิธีการส่งสินค้าออกและการสั่งสินค้าเข้า                            
การส่งเสริมการส่งออก                                        
แนวข้อสอบส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                

ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                             
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                    
ระบบเครือข่าย                                                                                              
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                                                                            
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน                                                                                 
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                                                                            
ไวรัสคอมพิวเตอร์                                                                               
แนวข้อสอบส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                   

ส่วนที่ 6 ภาษาอังกฤษ
ความรู้ด้าน STRUCTURE พร้อมแนวข้อสอบ                                                       
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  GRAMMAR AND VOCABULARY                                   
แนวข้อสอบ Reading Comprehension                                      
ศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ                            

ส่วนที่ 7 จรรยาบรรณ
ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร                     
คุ่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร         

ส่วนที่ 8 ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560    
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559                    
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  
 

                                                                                                                                                                   

 

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top