หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ อาสาพัฒนา อสพ. (กรมการพัฒนาชุมชน) ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 979 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT748
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ อาสาพัฒนา อสพ. (กรมการพัฒนาชุมชน) ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : มิถุนายน 2560

จำนวน   : 391 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
ประวัติความเป็นมากรมพัฒนาชุมชน                                 
สัญลักษณ์                                             
ภารกิจความรับผิดขอบของกรมการพัฒนาชุมชน                         
วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564                        
ค่านิยมองค์กร                                            
โครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน                                    

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชุมชน
บทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน                             
การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม                             
กระบวนการพัฒนาชุมชน                                     
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม                                     
การดำเนินการโครงการกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน                     
การพัฒนาของภาครัฐร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม             
แนวทางส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชน                             
การสร้างมาตรฐานของการชี้วัดผลการพัฒนา                             
การกระจายอำนาจในการพัฒนาและงบประมาณสู่ท้องถิ่น                     
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน                                         
กระบวนการจัดทำแผนชุมชน                                     
การประเมินคุณภาพแผนชุมชน                                 
กรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน                 
ความหมายของการพัฒนาชุมชน                                 
ความสำคัญของการพัฒนาชุมชน                                 
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน                                 
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน                                         


ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ.2540                    
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)            
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                    
นโยบายของรัฐบาล                                        
องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                      
ลักษณะปกครองท้องที่                                      
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                              
เทศบาล                                             
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ                      
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ                              
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         

ส่วนที่ 4 แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน                                
ขั้นตอน กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน                            
การสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน                                
การยกระดับต่อยอดการสร้างสัมมาชีพชุมชน                             

ส่วนที่ 5 การดำเนินงานการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                    
การดำเนินงานการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                    

ส่วนที่ 6 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ                          
แนวข้อสอบ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
แนวข้อสอบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
แนวข้อสอบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                      
แนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด                              
แนวข้อสอบ เทศบาล                  
                       

                                                                                                                                                                  

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top