หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล (กรมบัญชีกลาง) ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 866 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT749
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล (กรมบัญชีกลาง) ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : มิถุนายน 2560

จำนวน   : 679 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                                 
วิสัยทัศน์                                             
พันธกิจ                                            
ประเด็นยุทธศาสตร์                                        
กรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560-2563            
แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563            
วิสัยทัศน์ (Vision)                                        
ภารกิจหลัก (Mission)                                        
พันธกิจ (Mission) ตามกฎหมาย                                
ยุทธศาสตร์                                            
หน้าที่ความรับผิดชอบ                                        

ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านการวิเคราะห์ และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์กร
ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล                              
การบริหารจัดการภายในองค์กร การประสานงาน การวางแผนงาน                 
แนวข้อสอบ                                             

ส่วนที่ 3 ความรู้ด้านกฎหมาย
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552          
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549                      
ข้อสอบ  ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549                      
พรบ.การงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543             
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551      
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4พ.ศ. 2554      
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ                         
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548                
พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม              
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558        
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534และแก้ไข(ฉบับที่ 8)         
แนวข้อสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไข            

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ
ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ                                  
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                    
นโยบายของรัฐบาล                                        

ส่วนที่ 5 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
องค์กรและการจัดการ                                
การจัดการในอดีตและปัจจุบัน                                    
วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อม                                
การจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์                                    
ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ                        
การตัดสินใจทางการจัดการ                                    
พื้นฐานการวางแผน                                        
การจัดการเชิงกลยุทธ์        
เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผน                                
โครงการและการออกแบบองค์การ                                
การสื่อสารทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ                        
การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                    
ความหมายและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์                    
วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์                            
ภารกิจและหน้าที่ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์                            
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HRM Process)                        
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์                                    
การร้องทุกข์และการวินัย                                        
วินัย (Discipline)                                            
รางวัลและการปรับเปลี่ยนชั้นตำแหน่ง                                
การออกจากงานและการเกษียณอายุการทำงาน                            
การวิเคราะห์งาน                                            
การจำแนกตำแหน่ง                                        
การสรรหา                                                    
การคัดเลือก                                                
การบรรจุแต่งตั้ง                                            
การประเมินค่างาน                                            
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                    
การวัดผลและการประเมินผล                                    
การกำหนดค่าตอบแทน                                    
ผลประโยชน์เกื้อกูลหรือค่าตอบแทนเสริม                            
แรงงานสัมพันธ์                                            
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม                            
พื้นฐานของพฤติกรรม                                         
การจูงใจพนักงาน                                         
ภาวะผู้นำ                                             
พื้นฐานการควบคุม                                         
การบริหารงานผลิต                                         
การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                    
การบริหารงานจัดการทั่วไป (การจัดทำแผนงาน, งบประมาณ ,ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง)            
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไข            
แนวข้อสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไข     
       

                                                                                                                                                                        

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบัญชีกลาง

Close หน้าต่างนี้
Go Top