หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร (TBC)

ผู้เข้าชม 923 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1184
  • ราคาพิเศษ : 243 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ  เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร (TBC)

ISBN .978-616-246674-4-5

พิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2560

จำนวน: 254 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่       
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           
หลักภาษีอากร                                                                                                         
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                             
ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                                   
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         
ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                       
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                                                                               
อากรแสตมป์                                                                                                           
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                                               
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                                             
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                                              
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี                                                          
นโยบายการจัดเก็บภาษี                                                                                               
ประมวลรัษฎากร                                                                                                       
เจาะข้อสอบ ประมวลรัษฎากร                                                                                 
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                      
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                        
แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                          
เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                  
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                              
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.        
จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top