หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 687 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT754
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : มิถุนายน 2560

จำนวน   : 429 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                
ประวัติความเป็นมา                                    
หน้าที่                                                
วิสัยทัศน์                                             
ค่านิยม                                            
พันธกิจ                                            
ภารกิจหน้าที่                                         
โครงสร้าง และ อัตรากำลัง                                    
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี                                 
หลักธรรมาภิบาล                                        
บทบาทภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตามโครงสร้างใหม่            
สรุปภารกิจตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558        
อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง                                    

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานด้านกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นโยบาย พม. ปี 60                                        
การดำเนินงานร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    
การบูรณาการงานภายใต้นโยบายกระทรวง พม. และที่เกี่ยวข้อง                
การพัฒนาศักยภาพสตรีการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
และการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว        
ศูนย์พัฒนาครอบครัวสร้างชุมชนเข้มแข็ง                            
ระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                        
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. 2554        
ระเบียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการและระยะเวลาการดำเนินการแก่ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว
แทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความการถอนคำร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง     
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564            
แผนครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน                         
สถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปี 2559                        

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548                
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548    

ส่วนที่ 4 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ                        
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553                
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523                
ประโยชน์เกื้อกูล                                        
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขถึงฉบับที่ 9)        

ส่วนที่ 5 วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ
วินัยข้าราชการพลเรือน                                    
ข้อห้ามทางวินัย
ส่วนที่ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนาสังคม
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ                             
งานธุรการ                                 
บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ                             
แผนการบริหารงานเอกสาร                             
การจัดทำบัญชีเอกสาร                             
ระบบการจัดเก็บเอกสาร                             
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร                             
การจำแนกประเภทรายงาน                             
การบริหารงานพัสดุ                                
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ                            
การจัดมาตรฐานพัสดุ                            
การจัดหา                                    
การบริหารพัสดุคงเหลือ                            
การจัดการคลังพัสดุ                                
การขนส่ง                                    
การบำรุงรักษา                                
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี                            
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ                    
การร่างหนังสือราชการ                            
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ                             
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                     
แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                 
แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ                                 
แนวข้อสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ                             
แนวข้อสอบ งานธุรการ            
                        

                                                                                                                                                           

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Close หน้าต่างนี้
Go Top