หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงาน (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 688 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT757
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงาน (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : มิถุนายน 2560

จำนวน   : 260 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                
ประวัติความเป็นมา                                    
หน้าที่                                                
วิสัยทัศน์                                             
ค่านิยม                                            
พันธกิจ                                            
ภารกิจหน้าที่                                         
โครงสร้าง และ อัตรากำลัง                                    
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี                                 
หลักธรรมาภิบาล                                        
บทบาทภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตามโครงสร้างใหม่            
สรุปภารกิจตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558        
อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง                                    

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานด้านกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นโยบาย พม. ปี 60                                        
การดำเนินงานร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    
การบูรณาการงานภายใต้นโยบายกระทรวง พม. และที่เกี่ยวข้อง                
การพัฒนาศักยภาพสตรีการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
และการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว        
ศูนย์พัฒนาครอบครัวสร้างชุมชนเข้มแข็ง                            
ระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                        
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. 2554        
ระเบียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการและระยะเวลาการดำเนินการแก่ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว
แทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความการถอนคำร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง     
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564            
แผนครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน                         
สถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปี 2559                        

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548                
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548    

ส่วนที่ 4 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ                        
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553                
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523                
ประโยชน์เกื้อกูล                                        
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขถึงฉบับที่ 9)        

ส่วนที่ 5 วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ
วินัยข้าราชการพลเรือน                                    
ข้อห้ามทางวินัย

ส่วนที่ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนาสังคม
สิทธิประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชน                                
สิทธิประโยชน์สำหรับสตรี                                    
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ                                    
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ                                    
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ไร้ที่พึ่งพิง                                
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์                                
สิทธิประโยชน์สำหรับนิคมสร้างตนเอง                                
สิทธิประโยชน์สำหรับประชากรบนพื้นที่สูง                            
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์                        
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว                
ด้านบริการรับจำนำ โดย สำนักงานธนานุเคราะห์                    
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546        
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533                
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                    
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
                                        

                           

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Close หน้าต่างนี้
Go Top