หมวดสินค้าหลัก

STA1003 / ST103 สรุปสถิติเบื้องต้น

ผู้เข้าชม 11,367 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : STA1003S
  • ราคาพิเศษ : 50 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

STA1003 / ST103 สรุปสถิติเบื้องต้น

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 2 ความหมาย ประวัติ และขอบข่ายของวิชาสถิติ

บทที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล

บทที่ 4 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

บทที่ 5 การวัดการกระจาย

บทที่ 6 ทฤษฎีความน่าจะเป็น

บทที่ 7 การแจกแจงความน่าจะเป็น

บทที่ 8 การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง

บทที่ 9 การประมาณค่า

บทที่ 10 การทดสอบสมมติฐาน

บทที่ 11 สหสัมพันธ์ และการถดถอย

บทที่ 12 มาตราวัด

ภาคผนวก ตารางสถิติ

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด STA1003 / ST103

Close หน้าต่างนี้
Go Top