หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,958 ข้อ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายสอบสวน) บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 796 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE029
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,958 ข้อ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายสอบสวน) บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : กันยายน 2560

จำนวน   : 410 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ  จำนวน 1,958 ข้อ

1.ความสามารถทั่วไป จำนวน 404 ข้อ

ทดสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตูผลความคิดเชิงคำนวณโดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผลประกอบด้วยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์ ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน ประกอบค้วยคณิตศาสตร์พื้นฐานได้แก่คำนวณขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์

ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ เซ็ต ตรรกศาสตร์และสถิติพื้นฐานได้แก่การแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัดการกระจาย

2.ภาษาไทย จำนวน 340 ข้อ

ทดสอบความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษาได้แก่ทักษะใช้การอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมี

วิจารณญาณ การใช้ถ้อยคำ สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์และค่านิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในการเขียนรูปแบบต่างๆ

3. -ประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 318 ข้อ

-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 86 ข้อ

-กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) จำนวน 63 ข้อ

-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2557 จำนวน 131 ข้อ

4.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 286 ข้อ

ทดสอบความรู้การอ่านเพื่อจับใจความ(Reading Comprehension) คำศัพท์ (Vocraburaly) โครงสร้างของประโยค ต่างๆ(Struture) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น

5.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2558 จำนวน 149 ข้อ

-กฎ ก.ตร.ว่าด้วย การสืบสวนข้อเท็จจริงพ.ศ. 2556 จำนวน 56 ข้อ

-กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 จำนวน 32 ข้อ

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 จำนวน 93 ข้อ

               

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top