หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,383 ข้อ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 742 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE069
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,383 ข้อ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : ตุลาคม 2560

จำนวน   : 321 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด จำนวน 321 หน้า จำนวน 1,383 ข้อ

1. ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงินและบัญชี จำนวน 247 ข้อ

2. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS จำนวน 42 ข้อ

3.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557 จำนวน 65ข้อ

4. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 จำนวน 215 ข้อ

5.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 จำนวน 221 ข้อ

6. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 จำนวน 57 ข้อ

7.พระราชบัญญัติ เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534 จำนวน 24 ข้อ

8.ระเบียบ กฎหมาย และความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

-พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 จำนวน 33 ข้อ

- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 จำนวน 27 ข้อ

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2555 จำนวน 34 ข้อ

9.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

จำนวน 70 ข้อ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

10..ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงาน จำนวน 285 ข้อ

11.ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 234 ข้อ

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จำนวน 86 ข้อ

             

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมท่าอากาศยาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top