หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบรู้นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ฉบับพิเศษ 4.0 ครอบคลุม เล่ม 2 (VVB)

ผู้เข้าชม 875 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB096
  • ราคาพิเศษ : 225 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบรู้นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม  ฉบับพิเศษ 4.0 ครอบคลุม เล่ม 2 (VVB)

 

ISBN :  9786167-806853
พิมพ์     : พฤศจิกายน 2560
จำนวน  :  304 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

-ส่วนที่ 1 Mind Map สรุปเนื้อหา
-พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
-พระธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
-ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
-งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
-ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก
-แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
-รอบรู้การเมือง การปกครอง
-นโยบายด้านการศึกษา
-รอบรู้ด้านเศรษฐกิจ
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
-องค์กรระหว่างประเทศ
-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-สำนักงานศึกษาธิการภาค
-Thailand 4.0
-STEM Education
-นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-ส่วนที่ 2 เนื้อหาสรุปย่อ
-สรุปย่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
-ส่วนที่ 2 ข้อสอบ
-ข้อสอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
-ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
-ข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก
-ข้อสอบความรอบรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายด้านการศึกษา
-ข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
-ข้อสอบ ชุดรวมข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 1
-ข้อสอบ ชุดรวมข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 2
-ข้อสอบ ชุดรวมข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 3
-สรุปย่อภาษาอังกฤษ
-ข้อสอบภาษาอังกฤษ
-วัฒนธรรม
-วันสำคัญ
-ข้อสอบวัฒนธรรม ประเพณีไทย ชุดที่ 1
-ข้อสอบวัฒนธรรม ประเพณีไทย ชุดที่ 2

 

จัดทำโดย...อ.วิรัตน์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top