หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ปฏิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรเเห่งชาติ ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 695 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1348
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ปฏิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรเเห่งชาติ ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2560

จำนวน: 266 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง                                                                      
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                                                                                          
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553                                                                  
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553                                     
ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                                
นโยบายรัฐบาล                                                                                                                                  
การวางแผน                                                                                                                                       
การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                                           
การบริหารโครงการ                                                                                                                         
การบริหารงบประมาณ                                                                                                                    
การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                                                  
การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                                        
เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                
การบูรณาการแผนงานโครงการ                                                                                                    
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                       
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                     
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)                                
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                     
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)                                                
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.        

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top