หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,991 ข้อ สายงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 1,019 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE088
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,991 ข้อ สายงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : ธันวาคม 2560

จำนวน   : 428 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

เจาะข้อสอบสายงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ความรู้เรื่องกฎหมายา จำนวน 1,991 ข้อ

โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จำนวน 531 ข้อ

2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขถึง(ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553 จำนวน 215 ข้อ

3.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 แกัไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จำนวน 110 ข้อ

4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 จำนวน 131 ข้อ

5.พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จำนวน 20 ข้อ

6.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 จำนวน 78 ข้อ

7.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542

และไก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 จำนวน 62 ข้อ

8.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวน 42 ข้อ

9.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 จำนวน 40 ข้อ

10. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 จำนวน 221 ข้อ

11.กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 จำนวน 102 ข้อ

- พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จำนวน 117 ข้อ

-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 จำนวน 164 ข้อ

                                                                          

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top