หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 500 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1430
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : มกราคม 2561

จำนวน: 268 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติ  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ การบริหารงาน                                         
พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505                                                                            
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505                                                     
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2534                        
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                               
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                  
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                  
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน                                                                       
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดกลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัด                                            
การบริหารแผนและโครงการ                                                                              
การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ                                                             
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานโครงการ                                                           
การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจของผู้บริหาร               
เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                  
เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สถานธนานุบาล

Close หน้าต่างนี้
Go Top