หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,100 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน. ปีการศึกษา 2561 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 2,863 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE096
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,100 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน. ปีการศึกษา 2561 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : กุมภาพันธ์ 2561 

จำนวน   : 278 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงาน กศน.     ปีการศึกษา 2561    จำนวน     1,100 ข้อ   
โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด 
ความสามรถทั่วไป                              
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579)                                                      จำนวน  29  ข้อ            
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 )                จำนวน  150 ข้อ            
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553 จำนวน  136 ข้อ 
4.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                    จำนวน  46  ข้อ            
5.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546                    จำนวน  93 ข้อ  
6.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560   จำนวน  70 ข้อ
7.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539                จำนวน  20  ข้อ                                                  
8.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540                               จำนวน  78 ข้อ    
9.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. 2544                     จำนวน  83 ข้อ    
10.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 จำนวน  133  ข้อ
11.ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป                            จำนวน  80 ข้อ      
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1.ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  แนวทางพื้นฐานแห่งรัฐ 
 นโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงาน กศน.               จำนวน  57  ข้อ      
3.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ การจัดทำแผนและบริหารแผน การบริหารงบประมาณ นโยบาย
และโครงการตามแนวทางของสำนักงาน กศน.                                           จำนวน  121  ข้อ      
4.ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
 สำนักงาน กศน.นครปฐม -การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน -การจัดการศึกษาต่อเนื่อง -การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน  33   ข้อ  

                                                                

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top