หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,712 ข้อ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 465 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE108
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,712 ข้อ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : มีนาคม 2561 

จำนวน   : 380 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ                                  จำนวน 1,712 ข้อ 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560                                                          จำนวน 531 ข้อ 
2.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546           จำนวน 93  ข้อ   
3.พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                    จำนวน 20 ข้อ 
4.พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2551 จำนวน 83  ข้อ 
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จำนวน 70  ข้อ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องแนวทางดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ  พ.ศ.2559 จำนวน 22 ข้อ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จำนวน 29 ข้อ 
6.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540                                                              จำนวน 78 ข้อ 
7.ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน -แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2579)  -ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579)  -
ศาสตร์พระราชา ความรู้ความเข้าใจกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)  
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน     นโยบายรัฐบาล เกี่ยวข้องกับการศึกษา แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
และวาระแห่งชาติ จำนวน 212 ข้อ
8.ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย                       จำนวน 340 ข้อ
9.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน               จำนวน 234 ข้อ

                                                                

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อาชีวศึกษา

Close หน้าต่างนี้
Go Top