หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,250 ข้อ นิติกร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 557 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE110
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,250 ข้อ นิติกร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : มีนาคม 2561 

จำนวน   : 290 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

นิติกร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   จำนวน 1,250 ข้อ
โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560       จำนวน 531 ข้อ 
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แก้ไขถึง    (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2553  จำนวน 215 ข้อ 
3.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540                                          จำนวน 78 ข้อ 
4.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546  จำนวน 93  ข้อ   
5.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548       จำนวน 25 ข้อ 
6. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. 2544                              จำนวน 83  ข้อ
7. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548          จำนวน 31  ข้อ    
8.วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุททธศาสตร์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (เนื้อหา) และข้อสอบ    จำนวน 18  ข้อ 
9.ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  จำนวน 55  ข้อ 
10.นโยบายรัฐบาล                                                                                       จำนวน 26  ข้อ 
11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จำนวน 70  ข้อ
12.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องแนวทางดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ  พ.ศ.2559 จำนวน 22 ข้อ
13.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จำนวน 29 ข้อ 

                                                                

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Close หน้าต่างนี้
Go Top