หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,758 ข้อ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 548 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE116
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,758 ข้อ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : มีนาคม 2561 

จำนวน   : 430 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร   จำนวน 1,758 ข้อ 
1.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 จำนวน 221 ข้อ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จำนวน 342 ข้อ
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จำนวน 110 ข้อ
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินและการคลังภาครัญแบบอิเล็กทรอนิกส์( GFMIS) จำนวน 42 ข้อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ( e-GP )     จำนวน 20 ข้อ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ.  2544 จำนวน 89 ข้อ
2.ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง(ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) 
ศาสตร์พระราชา ความรู้ความเข้าใจกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) 
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน นโยบายรัฐบาลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และวาระแห่งชาติ  จำนวน 288 ข้อ     
3.ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพุทธศักราช 2481และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 45 ) พ.ศ.2560  จำนวน  359 ข้อ
4.ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจ (เนื้อหา)
5.ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ( Structure ,Vocaburaty,Leading Comprehension) จำนวน 285 ข้อ

                                                                

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top