หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,125 ข้อ นักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 590 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE119
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,125 ข้อ นักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : เมษายน 2561 

จำนวน   : 426 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

นักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน   จำนวน 2125  ข้อ       
โจทย์ข้อสอบปรนัย พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ
1.กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการทั่วไป และที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่สมัคร
 -พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 จำนวน 193 ข้อ
-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                          จำนวน 43 ข้อ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แก้ไขถึง    (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553  จำนวน 215 ข้อ
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546               จำนวน 93 ข้อ
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540                                                   จำนวน 78 ข้อ 
-พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                     จำนวน 20 ข้อ 
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558       จำนวน 40 ข้อ   
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2548  จำนวน 133 ข้อ
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  จำนวน 70 ข้อ  
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องแนวทางดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ  พ.ศ.2559    จำนวน 22 ข้อ
-ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จำนวน 29 ข้อ
-ความรู้เกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล       จำนวน 557 ข้อ                
2.หลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน จำนวน 196 ข้อ
3.กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน 
-พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. 2547     จำนวน 71 ข้อ
-พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553    จำนวน 39 ข้อ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีพ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555       จำนวน 25 ข้อ  
4.นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย  ยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมพัฒนาชุมชน จำนวน 56 ข้อ
5.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
-ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) -ความรู้ความเข้าใจกับศาสตร์พระราชา(หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน-นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  และวาระแห่งชาติ-สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน ในปะเทศไทยและต่างประเทศจำนวน 296 ข้อ 

                                                              

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top