หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,490 ข้อ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 405 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE131
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,490 ข้อ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : พฤษภาคม 2561 

จำนวน   : 339 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จำนวน 339 หน้า จำนวน 1,490 ข้อ
โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด 
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2561  
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำจำนวน  58 ข้อ
2.กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการและการปฏิบัติราชการทั่วไป
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 จำนวน 78 ข้อ
-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 จำนวน 131 ข้อ
-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จำนวน 43 ข้อ
--พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จำนวน 20 ข้อ
3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ -พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560จำนวน 320 ข้อ
4.ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ความรู้หลักการบริหารงานบุคคล  จำนวน 554 ข้อ
-พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   จำนวน 193 ข้อ
--พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 จำนวน 93 ข้อ  

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานทรัพยากรกรน้ำเเห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top