หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,550 ข้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 436 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE132
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,550 ข้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : พฤษภาคม 2561 

จำนวน   : 303 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จำนวน 303  หน้า  จำนวน 1,555 ข้อ
โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด 
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2561  
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำจำนวน  58 ข้อ
2.กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการและการปฏิบัติราชการทั่วไป
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จำนวน 70 ข้อ
-ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องแนวทางดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ  พ.ศ.2559 จำนวน 22 ข้อ
-ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จำนวน 29 ข้อ
-พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   จำนวน 193 ข้อ
-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   จำนวน 43 ข้อ
-พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539   จำนวน 20 ข้อ
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540  จำนวน 78 ข้อ
-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558    จำนวน 40 ข้อ
3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ -พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จำนวน 320 ข้อ
4.ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
-ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  จำนวน 201 ข้อ
-ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ และวิเคราะห์โครงการตามทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง การติดตามประเมินผล จำนวน 121 ข้อ
-ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ การพัฒนาที่สอดคล้องกับงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจำนวน 180 ข้อ

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานทรัพยากรกรน้ำเเห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top