หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,263 ข้อ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 463 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE138
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,263 ข้อ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต  ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : มิถุนายน 2561 

จำนวน   : 298 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต    จำนวน 1,263 ข้อ
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แก้ไขถึง    (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553   จำนวน 215 ข้อ
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 จำนวน 134 ข้อ
3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   จำนวน 221 ข้อ
4.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557  จำนวน 65 ข้อ
5.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. 2544      จำนวน 83 ข้อ
6.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540     จำนวน 78 ข้อ
7.ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการบริหารโครงการ และงบประมาณ จำนวน 121 ข้อ
8.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546   จำนวน 93 ข้อ
9.ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จำนวน 43 ข้อ
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   จำนวน 193 ข้อ
10.ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของกรมสุขภาพจิตจำนวน 17 ข้อ

 

 

 

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสุขภาพจิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top