หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 903 ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 395 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE139
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 903 ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต  ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : มิถุนายน 2561 

จำนวน   : 203 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต  จำนวน 903 ข้อ
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น    จำนวน 259 ข้อ
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS) จำนวน 42 ข้อ 
3.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 จำนวน 57 ข้อ
4.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557    จำนวน 65 ข้อ
5.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 จำนวน 138 ข้อ
6.หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(เนื้อหา)
7.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546   จำนวน 93 ข้อ     
8. ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จำนวน 43 ข้อ
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   จำนวน 193 ข้อ
9.ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของกรมสุขภาพจิตจำนวน 17 ข้อ

 

 

 

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสุขภาพจิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top