หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,074 ข้อ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 443 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE142
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,074 ข้อ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : มิถุนายน 2561 

จำนวน   : 273 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต   จำนวน 1,074 ข้อ
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  จำนวน 221 ข้อ
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จำนวน 342 ข้อ
3.ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS) จำนวน 42 ข้อ
-ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ  จำนวน 103 ข้อ -ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ( e-GP )  จำนวน 20 ข้อ
4.หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(เนื้อหา)
5.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546   จำนวน 93 ข้อ     
6. ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จำนวน 43 ข้อ
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   จำนวน 193 ข้อ
7.ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของกรมสุขภาพจิต จำนวน 17 ข้อ

 

 

 

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสุขภาพจิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top