หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 961 ข้อ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 428 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE144
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 961 ข้อ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : มิถุนายน 2561 

จำนวน   : 270 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต   จำนวน 961 ข้อ
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 จำนวน 134 ข้อ
2.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. 2544      จำนวน 83 ข้อ
3.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540     จำนวน 78 ข้อ
4.ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsofl Office  และ Tnternet  จำนวน 234 ข้อ  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560จำนวน 86 ข้อ  
5.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546   จำนวน 93 ข้อ
6.ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จำนวน 43 ข้อ
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   จำนวน 193 ข้อ
7.ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของกรมสุขภาพจิต จำนวน 17 ข้อ

 

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสุขภาพจิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top