หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,653 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการปกครอง 1 ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 469 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE145
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,653 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการปกครอง 1 ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : มิถุนายน 2561 

จำนวน   : 390 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ,วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการใน กรมการปกครอง 1

โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ จำนวน 1,653  ข้อ 
1.ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ  จำนวน 126  ข้อ
2.ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม   สถานการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีของไทยและต่างประเทศ  จำนวน 152 ข้อ 
3.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย
เนื้อหาและข้อสอบ  จำนวน 29 ข้อ 
4.ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ จำนวน 151 ข้อ
5.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แก้ไขถึง    (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553  จำนวน 215 ข้อ       
-พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 จำนวน 193 ข้อ 
-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  จำนวน 131 ข้อ 
-พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539    จำนวน 20  ข้อ
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540  จำนวน 78  ข้อ 
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546   จำนวน 93  ข้อ
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560  จำนวน 134 ข้อ
-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. 2544  จำนวน 84 ข้อ
-ความรู้เกี่ยวกับการงบประมาณการเงิน การคลัง และการพัสดุ จำนวน 247 ข้อ 
ความรู้ภาษาอังกฤษ  จำนวน 286 ข้อ

 

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top